Dvorana Čačković

10.00 - 12.45
OTVORENJE
10.00 - 11.00
Pozdravni govori, Danko Relić, dr.med., predstojnik Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu MefZg - izaslanik Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović / Prof.dr.sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent, predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine / Slava Šepec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara / Mr.sc. Fedor Dorčić, v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje / general Boris Zdilar, dr.med., Ministarstvo obrane RH / Doc.dr.sc. Matko Glunčić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH / Željko Plazonić, prim.dr.med., Ministarstvo zdravstva RH / Prof.dr.sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
11.00 - 11.10
PAUZA
11.10 - 12.45
Panel rasprava "Status praesens (mladog) zdravstvenog djelatnika u RH 2017.g.", Željko Plazonić, prim.dr.med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva RH; Doc.dr.sc. Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH; Mr.sc. Fedor Dorčić, v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; Prof.dr.sc. Pavel Kobler, zamjenik predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine; Slava Šepec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, Prof.dr.sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Predstavnik farmaceuta MODERATOR: Danko Relić, dr.med.
13.00 - 13.45
UVODNA PREDAVANJA
13.00 - 13.15
"Regulacija profesija u zdravstvu u Europskoj Uniji", Marija Pederin, dipl.iur., Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
13.15 - 13.30
"Ostani u Hrvatskoj", Doc.dr.sc. Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
13.30 - 13.45
Pitanja i rasprava
13.50 - 15.30
MEDICINA I
13.50 - 14.05
"Koncept nove elektroničke Hrvatske liječničke komore - DOBROBIT ZA ČLANOVE", Dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med., prvi dopredsjednik Hrvatske liječničke komore
14.05 - 14.20
"Hrvatski liječnički zbor 1874.-2017.", Tomislav Božek, dr.med., Hrvatski liječnički zbor
14.20 - 14.35
"Patnje mladog liječnika", Jakov Ivković, dr.med., predsjednik Hrvatskog društva mladih liječnika HLZa
14.35 - 14.50
"Perspektiva bolničkog liječnika u Republici Hrvatskoj", Ana Gverić Grginić, dr.med., Hrvatska udruga bolničkih liječnika
14.50 - 15.05
"Kakvi su i što planiraju mladi liječnici nakon studija?", Mario Mašić, dr.med., Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
15.05 - 15.20
"Karijera liječnika u oružanim snagama RH", Poručnik Damir Mulc, dr.med.
15.20 - 15.30
Pitanja i rasprava
15.30 - 17.25
FARMACIJA / MEDICINSKA BIOKEMIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA
15.30 - 15.45
"Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti", Prof.dr.sc. Karmela Barišić, voditeljica doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
15.45 - 16.05
"Poslijediplomski specijalistički studiji Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta", Prof.dr.sc. Jasmina Lovrić, prodekanica za znanost i istraživanje Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
16.05 - 16.15
"Znanost i istraživanje u partnerstvu s farmaceutskom industrijom", Marina Juretić, mag.pharm. i Bisera Jurišić Dukovski, mag.pharm., Farmaceutsko-biokemijski fakultet
16.15 - 16.25
"Istraživač u farmaceutskoj industriji", Marieta Duvnjak Romić, mag.pharm., PLIVA Hrvatska d.o.o.
16.25 - 16.35
"Karijerni putovi mladog farmaceuta - kako donijeti pravu odluku?", Ante Mandić, mag.pharm., MandisPharm
16.35 - 16.55
"Laboratorijska medicina u sustavu zdravstva", dr.sc. Lora Dukić, spec. med. biok. i lab.med., Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
16.55 - 17.25
Pitanja i rasprava
17.30 - 19.00
ZDRAVSTVENE KARIJERE I ZDRAVSTVENA INDUSTRIJA - Možemo li u Hrvatskoj pratiti globalne trendove?
17.30 - 17.45
"Kako sačuvati ljudski kapital u zdravstvu?", Prof.dr.sc. Stjepan Orešković, Harvard Medical School, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
17.45 - 18.00
"Liječnik novog doba i medicinsko-tehnološka revolucija u kliničkoj praksi", Jurica Toth, dr.med., Medtronic, menadžer za odnose s državnim institucijama i EU fondovima
18.00 - 18.15
"Od ljekarničkog robota do pametne kapsule i telekabina - Izazovi za farmaceuta novog doba", Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. admin. sanit., Hrvatsko farmaceutsko društvo
18.15 - 19.00
Panel rasprava: "Mogu li hrvatski zdravstveni stručnjaci postati lideri i vizionari globalne zdravstvene industrije?", Predavači + Jakov Ivković, dr.med., predsjednik Hrvatskog društva mladih liječnika HLZa; Jerko Jakšić, mag.pharm., MBA, predsjednik Uprave PharmaS; Ana Gongola, dr.med.dent., Sandoz, voditeljica Rx Marketinga; Paula Bakalović, mag.pharm., predstavnica mladih javnih ljekarnika, Krešimir Bašić, dr.med.dent., Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; doc.dr.sc. Robert Likić, dr.med., KBC Zagreb; Fadi Almahariq, dr.med., Hrvatska udruga bolničkih liječnika MODERATORI: Danko Relić, dr.med. i Anita Galić, mag.pharm.. univ. mag. admin. sanit.

Dvorana Šercer

14.00 - 15.00
KLINIČKA ISPITIVANJA I FARMAKOVIGILANCIJA
14.00 - 14.15
Liječnici u farmakovigilanciji, Martino Grizelj, dr.med., PLIVA Hrvatska d.o.o.
14.15 - 14.30
Kako se zdravstveni radnik može uključiti u provođenje kliničkog ispitivanja?, Anita Vlašić, mag. pharm, KBC Zagreb
14.30 - 15.00
Suradnjom zdravstvenih djelatnika do primjene sigurnijih lijekova- pozitivni primjeri iz profesionalnog života, Anja Kos Petrak, mag. pharm, Radna skupina za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja (HFD)
15.30 - 17.20
MEDICINA II
15:30 - 15.50
"Temeljna godina specijalističkog usavršavanja - prijelaz u liječničku profesiju", Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15.50 - 16.10
"Pripravnički staž i specijalizacija u RH iz perspektive mladog liječnika", Goran Madžarac, dr.med., Hrvatsko društvo mladih liječnika HLZa
16.10 - 16.30
"Cjeloviti koncept HLK-a za unaprjeđenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine", Ivan Lerotić, dr.med., Hrvatska liječnička komora
16.30 - 16.50
"Postupci prijave na natječaje za pripravnički staž i specijalističko usavršavanje", Nataša Marijanović, dipl.iur., Ministarstvo zdravstva RH
16.50 - 17.20
Pitanja i rasprava

Kompjuterska dvorana - radionica

15.30 - 17.00
"Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova", Doc.dr.sc. Robert Likić, dr.med.

Dvorana Mašek

09.45 - 16.00
MEDICINA III - "Što mene (mladog) liječnika čeka na specijalizaciji?"
9.45 - 10.00
Psihijatrija, Doc.dr.sc. Martina Rojnić-Kuzman, dr.med.
10.00 - 10.15
Školska i adolescentna medicina, Doc.dr.sc. Vera Musil, dr.med.; Prof.dr.sc. Vesna Jureša, dr.med.
10.15 - 10.30
Obiteljska medicina, Tea Lujo, dr.med.
10.30 - 10.45
Klinička farmakologija s toksikologijom, Dr.sc. Ines Potočnjak, dr.med.
10.45 - 11.00
Ortopedija, Mr.sc. Mislav Čimić, dr.med.
11.00 - 11.15
Laboratorijska imunologija, Antonija Babić, dr.med.
11.15 - 11.30
Gerijatrija, Ivana Popek, dr.med.; Doc.dr.sc. Spomenka Tomek Roksandić, prim.dr.med.
11.30 - 11.45
Otorinolaringologija, Andro Košec, dr.med.
11.45 - 12.00
Javno zdravstvo, Vesna Štefančić, dr.med. i Davor Ivanković, dr.med.
12.15 - 13.00
Interna medicina, Prof.dr.sc. Branimir Anić i specijalizanti
13.00 - 13.15
Medicina rada i sporta, Doc.dr.sc. Milan Milošević, dr.med.
13.15 - 13.30
Fizikalna medicina i rehabilitacija, Valentina Delimar, dr.med.
13.30 - 13.45
Pedijatrijska neurologija, Tomislav Gojmerac, dr.med.
13.45 - 14.00
Onkologija i radioterapija / Internistička onkologija, Dr.sc. Davor Kust, dr.med.
14.00 - 14.15
Epidemiologija, Prof.dr.sc. Nataša Antoljak
14.15 - 14.30
Kirurgija, Hrvoje Kisić, dr.med.
14.30 - 14.45
Ginekologija i opstetricija, Dr.sc. Josip Juras, dr.med.

Dvorana Čačković

12.30 - 14.20
DENTALNA MEDICINA I
12.30 - 12.50
"Što nakon završetka Stomatološkog fakulteta?", doc.dr.sc. Marin Vodanović, dr.med.dent., Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12.50 - 13.10
Hrvatska komora dentalne medicine, Prof.dr.sc. Pavel Kobler, dr.med.dent., zamjenik predsjednika Hrvatske komore dentalne medicine
13.10 - 13.30
"Hrvatsko stomatološko društvo HLZa", doc.dr.sc. Danica Vidović Juras, dr.med.dent., Hrvatsko stomatološko društvo HLZa
13.30 - 13.50
Iskustvo mladog stomatologa u traženju posla, Tara Kurpez, dr.med.dent.
13.50 - 14.30
Pitanja i rasprava

Dvorana Šercer

10.00 - 11.45
DENTALNA MEDICINA II
10.00 - 11.45
Predstavljanje specijalističkih programa za doktore dentalne medicine, Prof.dr.sc. Željko Verzak, dr.med.dent.

Dvorana Čačković

10.00 - 12.00
SESTRINSTVO I - Moderatori: Slavica Berić, Biljana Kurtović, Ana Ljubas
10.00 - 10.20
"Izazovi i nove perspektive hrvatskog sestrinstva", Ana Ljubas, mag.med.techn., Hrvatska komora medicinskih sestara
10.20 - 10.40
"Glas Hrvatske udruge medicinskih sestara za mlade medicinske sestre i tehničare", Tanja Lupieri, mag.med.techn., predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara
10.40 - 11.00
"Studiji sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu", prof.dr.sc. Vesna Jureša, prodekanica za nove studijske programe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
11.00 - 11.20
"Edukacija studenata sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta", Dr.sc. Snježana Čukljek, prodekanica za nastavu i studente Zdravstvenog veleučilišta Zagreb
11.20 - 12.00
Panel rasprava, Ana Ljubas, Snježana Čukljek, Vesna Jureša, Slavica Berić, Sandra Karabatić, Tanja Lupieri, Ivanka Budiselić Vidaić

Dvorana Šercer

12.30 - 15.30
SESTRINSTVO II - Moderatori: Tanja Lupieri, Marija Gilja, Danijela Miše
12.30 - 14.00
Hrvatska udruga medicinskih sestara i Hrvatska udruga patronažnih sestara - Predstavljanje sestrinskih stručnih društava i specijalizacija predstavljanje mladih medicinskih sestara i tehničara - Predstavljanje sestrinskih stručnih društava i specijalizacija predstavljanje mladih medicinskih sestara i tehničara
 
Medicinska sestra/tehničar zdravstveni voditelj u vrtiću
 
Medicinska sestra/tehničar u školskoj medicini
 
Medicinska sestra/tehničar u medicini rada
 
Medicinska sestra/tehničar u palijativi
 
Medicinska sestra/tehničar u gerijatriji i gerontologiji
 
Medicinska sestra/tehničar u privatnim bolnicama i poliklinikama
 
Medicinska sestra/tehničar u kirurškoj djelatnosti
 
Medicinska sestra/tehničar na dijalizi
 
Medicinska sestra/tehničar u timu za transplantacije
 
Medicinska sestra/tehničar na psihijatriji
 
Medicinska sestra/tehničar na pedijatriji
 
Medicinska sestra/tehničar na internističkom odjelu (endokrinologija)
 
Medicinska sestra/tehničar na infektološkom odjelu
 
Medicinska sestra/tehničar , pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo/glavna sestra ustanove/klinike/zavoda
 
Medicinska sestra/tehničar istraživač povijesti sestrinstva
 
Medicinska sestra/tehničar nastavnik stručnih predmeta u školi za medicinske sestre
 
Medicinska sestra/tehničar predavač na studiju sestrinstva
 
Predstavljanje Hrvatske udruge patronažnih sestara: Medicinska sestra/tehničar u patronaži
14.00 - 15.30
NOVE PERSPEKTIVE HRVATSKOG SESTRINSTVA - INTERAKTIVNA RADIONICA; Voditeljica - Sandra Karabatić
 
Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara
 
Hrvatski nacionalni savez sestrinstva
 
Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine
 
Udruga medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske
 
Torax
 
Udruga medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske
 
Udruga dispečera hitne medicine
 
Društvo medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije

Kompjuterska dvorana - radionica

11.00 - 12.30
"Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova", Doc.dr.sc. Robert Likić, dr.med.

Dvorana Wickerhauser - radionica

12.45 - 13.45
"Kako pravilno ispuniti specijalizantsku knjižicu?", Doc.dr.sc. Venija Cerovečki, dr.med.
*Organizator zadržava pravo izmjene programa