GRCKA ABECEDA
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
IME VELIKO SLOVO MALO SLOVO
Alfa

A

a

Beta

B

b

Gama

G

g

Delta

D

d

Epsilon

E

Zeta

Z

z

Eta

H

h

Teta

q

q

Jota

I

i

Kapa

K

k

Lambda

L

l

Mi

M

m

Ni

N

n

Ksi

X

x

Omikron

O

o

Pi

P

p

Ro

R

r

Sigma

S

s

Tau

T

t

Ipsilon

u

Fi

F

f , j

Hi

C

c

Psi

Y

y

Omega

W

w

 

Webmaster: doc. dr. Suncana Kukolja Taradi skukolja@mamef.mef.hr